Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN br. 88/01 i 11/02) dana 04.09.2013 godine UDRUGA PČELARA ,,NEKTAR“ PRELOG na osnivačkoj skupštini donijela je

 

S T A T U T
UDRUGE PČELARA ,,NEKTAR“ PRELOG

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom uređuje se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, organizacije, financiranja i druga pitanja značajna za rad UDRUGE PČELARA ,,NEKTAR“ PRELOG Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička, neprofitabilna organizacija.

 Naziv udruge glasi: UDRUGA PČELARA ,,NEKTAR“ PRELOG

Udruga djeluje na području Međimurske Županije. Udrugu zastupa predsjednik.

Članak 2.
Sjedište udruge je (Glavna 51, Prelog) odluku o promjeni adrese donosi upravni odbor.

Članak 3.
Udruga je udružena u ,,Hrvatski Pčelarski Savez“, a može se udružiti u druge srodne organizacije.

Članak 4.
Udruga posjeduje pečat koji je okrugla oblika promjera 18 i 30 mm.

Članak 5.
Na pečatu udruge u sredini se nalazi lik pčele na satnoj osnovi. Uz obod pečata ispisano je:

UDRUGA PČELARA ,,NEKTAR“ PRELOG

Članak 6.
Udruga ima svoj žiro račun kod za to nadležne financijske ustanove.

Članak 7.
Rad udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova udruge i šire javnosti o radu tijela udruge. Obavješćivanje se vrši objavom u javnim medijima.

Rad tijela je javan: javnost se može isključiti sa sjednice tijela udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima udruge, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.
Udruga ostvaruje svoje ciljeve i zadatke preko svojih članova, te surađuje sa Hrvatskim pčelarskim savezom, i drugim srodnim organizacijama. Udruga na dragovoljnoj osnovi razvija i unapređuje pčelarstvo na području grada Preloga i Međimurske županije, okuplja i aktivira članstvo te razvija oblike stručnog obrazovanja članova.

Članak 9.
U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 9. udruga će obavljati sljedeće djelatnosti;

 • Organizira manifestacije i akcije od općeg interesa za pčelarstvo i razvoj pčelarstva.
 • Pruža savjetodavnu i stručnu pomoć članovima udruge.
 • Organizira preventivni rad na suzbijanju i širenju pčelinjih bolesti.
 • Rad na kooperativnom povezivanju članova s odgovarajućim gospodarskim organizacijama.
 • Informira pčelare o zakonskim propisima koji se odnose na pčelarstvo.
 • Za članove organizira nastavne, zabavne i druge oblike društvenog života.
 • Obavlja i druge zadatke i poslove od interesa za razvoj i unapređenje pčelarstva.
 • Organizira za članove udruge osposobljavanje za obrazovanje poslova iz pčelarstva i o tome izdaje uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za internu upotrebu.
 • Izdaje potrebne potvrde i uvjerenje za potrebe svojih članova.

ČLANOVI  UDRUGE

Članak 10.
Članom udruge može postati svaki punoljetni poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je zainteresiran za rad u udruzi; koji prihvaća odredbe ovog statuta, koji se bavi pčelarstvom, koji pokazuje interes za razvoj pčelarstva, koji plača članarinu. Članstvo može biti redovno ili počasno.

Članak 11.
Članovi imaju pravo: biti birani u tijela udruge, sudjelovati u akcijama udruge, koristiti se uslugama koje pruža udruga svojim članovima. Članovi imaju obavezu redovno plaćati članarinu, poštovati odredbe statuta, štititi ugled udruge, svojim radom doprinositi unapređenju članstva.

Članak 12.
Članstvo prestaje; istupanjem, neplaćanjem članarine za tekuću godinu i isključenjem. Član se može isključiti iz članstva u udruzi ako krši odredbe statuta ili ako svojim ponašanjem narušava ugled udruge.

TIJELA  UPRAVLJANJA

 Članak 13.
Tijela upravljanja udruge su: skupština, predsjednik, upravni odbor, nadzorni odbor.

Članak 14.
Skupština udruge najviše tijelo upravljanja. Skupštinu čine svi redovni članovi udruge.

Članak 15.
Skupština udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove;

 • Utvrđuje osnove politike i smjernice ostvarenje ciljeva i zadataka o razvoju pčelarstva na području grada Preloga i Međimurske županije.
 • Donosi statut i druge akte udruge.
 • Razmatra i usvaja izvješća o radu upravnog i nadzornog odbora.
 • Donosi plan razvoja i godišnji plan.
 • Bira i razrješava članove upravnog odbora, nadzornog odbora, predsjednika udruge.
 • Bira izaslanike za skupštinu Hrvatskog pčelarskog saveza i ostalih srodnih asocijacija.
 • Donosi financijski plan usvaja završni račun.
 • Donosi odluku o visini članarine
 • Donosi odluku o prestanku rada udruge.
 • Odlučuje o načinu glasovanja (javno ili tajno).

Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom godišnje. Ukoliko upravni odbor ne sazove sjednicu skupštine sukladno stavku 3. ovog članka sjednicu mogu sazvati i predlagači i to jednom trećinom članova Udruge.

Članak 16.
Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina redovnih članova udruge. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 17.
Predsjednik udruge organizira i rukovodi poslovanjem udruge.

Predsjednik udruge odgovara za zakonitost rada udruge.

Predsjednikov mandat traje 4. godine uz mogućnost da bude ponovno biran.

Članak 18.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije roka na koji je izabran: na vlastiti zahtjev, ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama skupštine, ako djeluje protivno zakonu ili statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu udruge.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi skupština.

Članak 19.
U slučaju spriječenosti odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga tajnik udruge.

Tajnik obavlja poslove za rad skupštine, upravnog odbora i komisija, priprema materijal za sjednice skupštine upravnog odbora i drugih radnih tijela. Vodi matičnu evidenciju za članove društva. Mandat tajnika traje 4. godine uz mogućnost da bude ponovno biran. Imenuje ga upravni odbor.

Tajnik može biti razriješen dužnosti prije isteka na koji je biran iz razloga navedenih u članku 18.

Članak 20.
Upravni odbor je izvršno tijelo udruge i najviše tijelo upravljanja između dviju skupštine. Upravni odbor čine predsjednik, tajnik, blagajnik udruge te četiri člana koje bira skupština.

Mandat upravnog odbora traje 4. godine uz mogućnost da budu ponovno birani. Predsjednik udruge je ujedno i predsjednik upravnog odbora.

Članak 21.
Upravni odbor priprema nacrt statuta i drugih akata. Utvrđuje program aktivnosti za omasovljenje i organizacijsko jačanje na području djelovanja. Utvrđuje prijedlog financijskog plana, njegov rebalans i predsjednike komisija. Donosi odluke o dodjeli svih priznanja i nagrada. Donosi odluke provođenja godišnjih inventura. Daje tumačenje ovog statuta. Imenuje komisiju za stručne osposobljenosti svojih članova.

Članak 22.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako na sjednici prisustvuje natpolovična većina članova upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 23.
Blagajnik vodi financijsko materijalno poslovanje, izrađuje financijske planove za naredno razdoblje te daje završni račun udruge. Mandat traje 4. godine uz mogućnost da bude ponovno biran.

Članak 24.
Nadzorni odbor koordinira zakonitosti rada te financijsko poslovanje udruge.

Nadzorni odbor broji tri člana. Mandat članova traje 4. godine uz mogućnost da budu ponovno birani. Sva tijela dužnosnici su dužni omogućiti nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti udruge.

Članak 25.
Udruga je neprofitna organizacija, a novčana sredstva potrebna za rad udruge osiguravaju se iz članarine, dobrovoljnih priloga, darova, donacija iz proračuna Županije, proračuna lokalnih samouprava, fondova te donacija i ostalih prihoda u skladu sa zakonom Republike Hrvatske.

Članak 26.
U slučaju prestanka postojanja udruge, nakon namirenja svih obaveza, njezina preostala imovina dijeli se njezinim članovima prema uplaćenoj članarini zadnjih 5. godina i uloženim sredstvima u osnivanje i početak rada udruge.

Članak 27.
Financijska godina počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 28.
Stegovni sud je tijelo društva koji vodi postupak te izriče stegovne mjere zbog povreda članaka predviđenih ovim statutom. Predsjednika i članove stegovnog suda bira skupština udruge iz redova svojih članova i to na mandat od 4. godine. Stegovni sud ima tri člana, članovi između sebe biraju predsjednika. Stegovni sud održava sjednice prema potrebi, vodi postupak te izriče stegovne mjere prema odredbama pravilnika o stegovnom postupku.

Članak 29.
Članovi udruge odgovaraju stegovno za povredu svojih članskih dužnosti, povredu statuta i drugih općih akata. Zloupotrebu izbornih funkcija. Neizvršenje financijskih i materijalnih obaveza prema udruzi.

Članak 30.
Za povredu članske dužnosti i statuta mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

Opomena, zabrana obavljanja izbornih funkcija te isključenje iz udruge.

Članak 31.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu pokrenuti: predsjednik udruge, upravni odbor ili nadzorni odbor.

Članak 32.
Stegovni postupak vodi se prema pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti kojeg donosi skupština udruge.

PRESTANAK  UDRUGE

Članak 33.
Udruga prestaje odlukom skupštine ili iz razloga propisanih zakonom Republike Hrvatske. Odluku o prestanku udruge donosi skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Članak 34.

 Statut udruge stupa na snagu s datumom registracija udruge pri nadležnom tijelu.

U Oporovcu 04.09.2013. godine

Tajnik:Vr.  Nenad Režek

Predsjednik: Vr. Ivica Balent