Na temelju članka 10. Zakona o udrugama (NN br. 88/01), Osnivačka skupština UDRUGE PČELARA ,,NEKTAR“ PRELOG, dana 04.09.2013. godine donosi

 

O D L U K U

o osnivanju UDRUGE PČELARA ,,PRELOG“ PRELOG

 

  1. Osniva se UDRUGA PČELARA ,,NEKTAR“ PRELOG (u daljnjem tekstu Udruga).
  2. Ciljevi Udruge su suradnja sa Hrvatskim pčelarskim savezom i drugim srodnim organizacijama. Udruga na dragovoljnoj osnovi razvija i unapređuje pčelarstvo na području grada Preloga kao i Međimurske županije, okuplja i aktivira članstvo te razvija oblike stručnog obrazovanja članova.
  3. Naziv i sjedište Udruge, zastupanje, ciljevi, djelatnosti, prava i obveze članova te tijela Udruge i njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, kao i druga pitanja značajna za rad Udruge, podrobnije će se urediti Statutom Udruge.

 U Oporovcu, 04.09.2013. godine.